(1)
Prakash, N. Fossil Flora of the Chui Hill, Jabalpur Formation, Satpura Basin, Madhya Pradesh, India. JPS 2003, 52, 63-71.